Boho wedding at Vasilias Inn

Boho wedding at Vasilias Inn